Formacja

Jak przebiega proces formacji

Formacja zakonna jest procesem ukierunkowanym, dla osiągnięcia życiowego celu. Dla każdej osoby powołanej oznacza stawanie się, coraz bardziej uczniem Chrystusa, poprzez wzrastanie w jedności z Nim i upodobnienie się do Niego. Polega to na coraz pełniejszym przejmowaniu sposobu myślenia Chrystusa, w coraz większym uczestnictwie w Jego oddaniu się Ojcu, w Jego braterskiej posłudze rodzinie ludzkiej i realizowanie tego wszystkiego zgodnie z charyzmatem Założyciela.

Błogosławiony Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński zachęca Siostry w następujących słowach: „Stać się podobnymi Chrystusowi, przeistoczyć się w Niego – oto szczyt ludzkiej godności, do którego zmierzać powinniśmy”.

W Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi drogę formacji rozpoczyna:

  • Postulat – trwający 6 miesięcy, w którym „Mistrzyni pomoże postulantkom rozeznać i pogłębić ich powołanie, wprowadzi je w pełniejsze życie liturgiczne, zapozna z podstawowymi przepisami i praktykami zakonnymi oraz duchowością Zgromadzenia”
  • Nowicjat – podczas dwóch kolejnych lat nowicjuszki „z pomocą Mistrzyni uczą się kierować we wszystkim czystą intencją, łączyć miłość Boga z miłością bliźniego oraz utwierdzać się stopniowo w zjednoczeniu z Bogiem”. Siostry nowicjuszki poznają także historię i ducha Zgromadzenia oraz cechy duchowości Założyciela.
  • Juniorat – przez 5 lat Siostry ponawiają złożone śluby, pogłębiają swoją więź z Chrystusem oraz dopełniają swoją formację zakonną i apostolską, zdobywając odpowiednią wiedzę teologiczną, humanistyczną i zawodową oraz nabywają umiejętności stosowania jej w życiu. Ważną rolę w formacji pełnią coroczne spotkania wszystkich sióstr juniorystek na wspólnej modlitwie, dzieleniu się świadectwem życia w swoich wspólnotach i zdobytym doświadczeniem.

Bezpośrednio przed złożeniu profesji wieczystej siostry w skupieniu i modlitwie umacniają swoje powołanie i przyjaźń z Chrystusem, pogłębiają ducha zakonnego i miłość do rodziny zakonnej, przebywając przez trzy miesiące na nowicjacie wieczystym w wyznaczonym domu zakonnym.

Formacja ustawiczna – jest procesem, który trwa do końca życia. Siostrom pomagają w tym przeżywane w ciągu roku sześciodniowe rekolekcje oraz miesięczne dni skupienia. Szczególnie uroczyście obchodzone są jubileusze złożonej profesji, poprzedzone kilkudniowymi spotkaniami sióstr, które poświecone są na intensywniejszą modlitwę, pogłębienie życia wewnętrznego i wymianę zdobytych doświadczeń.